fbpx

ANBI


Statutaire Naam:
Stichting StEP by StEP

Stichting SbS is een culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

RSIN of fiscaal nummer:
856021714

KvK nummer: 65209729
BTW nummer: NL8560.21.714B01

Financiële verantwoording:
StEp by StEP – Jaarrekening 2023

Overige documenten:
Gemeente Heerlen schrit_tmacher Festival meerjarenplan 2021-2024
Activiteitenplan 2023-2024
Bedrijfsplan 2023-2024
StEP by StEP – Formulier ANBI publicatieplicht 2023

Postadres:
Postbus 300
6400 AH HEERLEN

Telefoon:
+31 (0)45-5768576

Algemeen mailadres:
info@schrittmacherfestival.nl

Doelstelling:
Het zichtbaar maken en stimuleren van internationale ontwikkelingen in de dans, het geven van impulsen aan de toekomst van de dans en het ontwikkelen en in stand houden van een inspirerende gemeenschap van makers en liefhebbers van dans in de Euregio, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Stichting StEP by StEP wil haar doelstelling o.a. bereiken door het jaarlijks organiseren van het festival “schrit_tmacher just dance!”. Met dit festival brengen ze de laatste ontwikkelingen in de moderne en hedendaagse dans naar de Euregio Maas-Rijn. Gedurende vijf weken komt in Nederland ontzettend veel internationale topdans samen. Het festival heeft podia in Heerlen, Kerkrade, Aken (Duitsland) en Eupen (België).

In de programmeringsmix verbindt schrit_tmacher toegankelijk, complex, conventioneel en onconventioneel aanbod aan dans voor alle leeftijden. Hiermee wordt geprobeerd bestaande publiek te behouden en nieuw publiek te bereiken.

Het dansfestival:
– legt de nadruk op kwaliteit, vernieuwing, verdieping, duiding, context en niet-westerse perspectieven;
– is sterk gericht op verbinding van vernieuwing met tradities, choreografen met een groot en breed publiek, dans met omgeving (postindustrieel en sociaal-maatschappelijk) en gerenommeerde met aanstormende generaties;
– scout artistieke vernieuwing in danstalen vanuit de hele wereld;
– gaat de dialoog aan met actuele vraagstukken van de voormalige kolen- en staalregio;
– onderzoekt hoe artistieke ontwikkelingen, nieuwe technologie, modernisme en urbane cultuur betekenis geven aan vernieuwde stedelijke samenlevingen, zoals manifest in Parkstad Limburg en Euregio;
– vormt een belangrijk presentatiemoment voor (inter)nationaal werkende makers en programmeurs;
– groeit als ontwikkelplatform voor nieuw danstalent.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Directeur/Bestuurder:
Bas Schoonderwoerd (tot december 2023)
De heer J. van Veen (a.i. vanaf december 2023)

Artistieke leiding:
Janine Dijkmeijer (vanaf november 2023)

De Raad van Toezicht van stichting StEP by StEP (opgericht in 2019) bestaat uit:
Mevrouw M. De Groot (voorzitter, vanaf 30 oktober 2019)
Mevrouw H. Darley (lid vanaf december 2022)
De heer W.L.J. Weijnen (lid tot oktober 2023)
Mevrouw C. Vaessen (lid vanaf december 2023)

Het bestuur en RVT:
Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Beloningsbeleid directeur/bestuurder:
Honorering in opdracht conform de CAO Nederlandse Podia

Het personeel volgt:
CAO Nederlandse Podia

Wet normering topinkomens:
Voor Stichting Step by Step is de WNT niet van toepassing aangezien:

  1. De stichting geen bij of krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon is.
  2. De stichting niet 3 jaar of langer een overheidssubsidie van minimaal € 500.000 heeft ontvangen.
  3. De stichting geen privaatrechtelijke rechtspersoon met publiekrechtelijke bevoegdheden is.
  4. De stichting geen privaatrechtelijke rechtspersoon is waarin de overheid een of meerdere leden in het bestuur kan benoemen of op andere wijze invloed van betekenis heeft op het beheer en het beleid.